ventilations kontroll (OVK)

Svenska obligatorisk ventilations kontroll (OVK)

Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK)

Baserat på SFS 1991:1273, SFS 2011:338

 

Befattningsbeskrivning :

 • Kontrollera funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet lanserades
 • Kontrollera och mäta luftflöde och tryckfall (om det behövs) för köket avgassystem
 • Kontrollera avgassystemets alla fläktar och naturliga inblåsningar rören på taket.
 • Kontrollera luftintaget ventilatorer i forcerad system och naturlig ventilation system
 • Inspektera ledningarna och orörliga. Är de rena? Är dämparna kvar i rätt läge för balanserad luften strömmar?
 • Kontrollera om alla system-komponenter har märkts?

10

En signerad inspektioner rapport med alla fel och brister som måste fastställas innan installationer ärgodkända Kontrollera alla följande

 1. S-ventilation = naturlig ventilation.
 2. F-ventilation = mekanisk ventilation där avgaserna strömmar luften styrs fläkt.
 3. FT ventilation = fläkt där både frånluft och tilluftsflödena är fläktdrivna.
 4. FX ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
 5. Sändningskanalfrekvensen FTX ventilation = FT ventilation med värmeåtervinning.

Ägare:

Fastighetsägaren tillhandahåller dokumentation så att vi kan beräkna ett pris för inspektion och förbereda utrustning och dokument. Papperet har fastigheten beteckning, antal lägenheter och typ av ventilationssystem som byggnaden har. Vi enas om datum, tid och på vilket sätt våra inspektörer kan ange lägenheter

 6

OVK – Obligatorisk ventilations kontroll

 

En obligatorisk ventilations kontroll, OVK, måste utföras regelbundet, i alla byggnader. Dess syfte är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar systemen. Kontrollen måste utföras av en certifierad inspektör. Den registeransvarige skall också ge förslag på hur man kan minska energiförbrukningen för ventilation utan att detta ger upphov till en sämre inomhusmiljö.

Det är ägaren av byggnaden, såsom hyresgäst-ägare bostadsförening, som måste se till att en OVK utförs. Ägaren måste välja ett mästerstycke controller som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Du kan hitta styrenheter på vår söksida (Hitta certifierade personer (Hitta certifierade personer).

De OVK kravet har funnits sedan 1991. Kommunhuset kommittén bör ha en OVK rapport för byggnad från regelbundna kontroller.

Här kan du läsa om regler i korthet. Du kan också välja att läsa Boverket’s fullständiga koden för OVK (endast på svenska). Du kan också läsa om service och underhåll av ventilationsanläggningar i vår checklista för ventilation.

 

7

En OVK ska utföras regelbundet

En OVK ska utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första kontroll). För de flesta byggnader, en OVK måste sedan utföras på en regelbunden bas, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell av intervall för olika kategorier av byggnader under utarbetande upp i högra hörnet.

 

9

 

För varje kontroll, prestanda styrenheten måste skriva en rapport som innehåller resultaten. Styrenheten måste peka ut fel och brister i ventilationen och notera dessa i rapporten. Den registeransvarige skall underteckna rapporten och ge en kopia till byggnadens ägare och skicka en kopia till byggnaden.

8                                    

 

Sätta upp certifikatet i byggnaden.

 

Prestanda styrenheten måste utfärda ett intyg som visar att kontrollen har utförts, med datum för kontrollen, resultaten av kontrollen och datum för nästa kontroll. Byggnadens ägare måste sätta upp certifikatet i en väl synlig plats i byggnaden.

Åtgärda fel och brister omedelbart

Byggnadens ägare måste säkerställa att fel och brister upptäcks vid en OVK är omedelbart åtgärdas. Ägaren ansvarar även mellan inspektionerna, för de åtgärder som behövs för att uppfylla kraven på ett ventilationssystem och för att säkerställa att den underhålls så att dess grundläggande tekniska egenskaper bibehålls. De krav som finns i byggnaden.

                                   

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn

Det åligger den kommunala byggnad kommittén att fastighetsägare fullgöra sina OVK ansvar. Om byggnadens ägare inte genomföra en OVK, Byggnaden får kommittén för ägaren att genomföra. Om en rapport visar att kraven på prestanda inte uppfylls, kan kommittén för ägaren att rätta till bristerna.